Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Práca s textovými korpusmi a terminologickými databázami (seminár)
Začiatok:  23.10.2015 09:00
Koniec:  23.10.2015 14:00
Popis: 
Vážená kolegyňa,

Vážený kolega,

pozývame Vás na seminár pre prekladateľov (začínajúcich ako aj s praxou) na praktický seminár:

Práca s textovými korpusmi a terminologickými databázami

Termín: 23. októbra 2015 (piatok), 09,00 - 14,00 hod.

Miesto: FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra

Garant: Jozef Štefčík

Zameranie: Cieľom seminára je poskytnúť prekladateľom nové, moderné a efektívne spôsoby využitia terminologických databáz a textových korpusov pre prekladateľov bez ohľadu na pracovné jazyky a dĺžku ich prekladateľskej praxe.

Počet účastníkov seminára: 15

Témy:

1. Metódy a nástroje korpusovej lingvistiky v práci prekladateľa

Lektor: Vladimír Benko (SAV)

2. Práca s terminologickými databázami EÚ

Lektorka: Lenka Mészarosová (prekladateľka, bývalá stážistka DGT-Lux) Príspevok sa zameriava na databázy (terminologické, kontextové alebo databázy dokumentov), ktoré sa aktívne využívajú pri prekladoch na slovenskom prekladateľskom oddelení v Európskom parlamente.

3. Praktické využitie terminologických glosárov pri práci s CAT nástrojmi SDL Trados Studio a Memsource

Workshop je venovaný tvorbe a editácii terminologických slovníkov v uvedených programoch a ich prepojenie s dostupnými externými terminologickými zdrojmi.

Lektor : Jakub Absolon (ASAP-translation.com, s.r.o.)

4. O novej terminologickej databáze na Katedre translatológie FF UKF v Nitre

Cieľom prezentácie je ukázať terminologickú databázu Transterm, vytvorenú v rámci diplomových prác študentov Katedry translatológie FF UKF v Nitre prostredníctvom on-line databázy. Na myšlienku vytvoriť takúto databázu nás priviedla skutočnosť, že doteraz vytvorené terminologické diplomové práce boli publikované iba v tlačenej podobe, mnohé však zostali bez praktického využitia, nakoľko o ich existencii mimo knižnice takmer nikto nevedel.

Oľga Wrede, Jozef ŠtefčíkÚčastnícky poplatok: 60,00 €/ 4 hod. à 45 min.

Poplatok zahŕňa: účasť na seminári, malé občerstvenie

Poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu:

2661520504/1100 (Tatra banka)

(IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504)

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a heslo seminar

Uzávierka prihlášok : do 30.09.2015

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku

Lektori

Vladimír Benko

študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor technická kybernetika. V r. 1978 – 1980 pôsobil ako výskumný pracovník v Ústave pre informácie a riadenie kultúry v Bratislave, v r. 1980 – 1992 ako výskumný pracovník vo Výpočtovom stredisku a Informačnom centre SAV, od roku 1992 je výskumným a pedagogickým pracovníkom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1990 pracuje zároveň aj v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Publikoval odborno-populárne články v rozličných periodikách, je spoluautorom viacerých odborných publikácií. 2005 Cena Slovenského literárneho fondu za Slovník koreňových morfém slovenčiny (člen autorského kolektívu).

Lenka Mészarosová

je absolventkou študijného programu prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a nemecký jazyk Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Popri štúdiu pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka v jazykovej škole a zúčastnila sa kolektívneho prekladu dvoch nemeckých románov. Po štúdiu pracovala v zahraničí, vo Viedni, a neskôr v Bratislave, kde sa popri práci aktívne venovala odborným prekladom (DE-SK, SK-DE) ako freelance. V októbri 2014 bola prijatá na polročnú prekladateľskú stáž v Európskom parlamente v Luxembursku, kde nadobudla nové skúsenosti ako prekladateľka a spoznala databázy ako IATE, EURAMIS, ITER, Elise, DocFinder či FullDOC. Medzi najčastejšie prekladané dokumenty patrili zápisnice, návrhy programu, programy rokovaní, petície, uznesenia, pozmeňovacie návrhy, listy poslancom parlamentu, životopisy a iné, z anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Počas stáže sa podieľala na dvoch terminologických projektoch v rámci terminologického oddelenia Terminology Coordination Unit (vrátane vloženia termínov do IATE), aktívne prispela neologizmami pri vytváraní slovníku Multilingual Dictionary of New Words 2014 (vydaný DGT EP v decembri 2014) a aktívne sa zúčastnila na vytváraní príručky Introductory Handbook for New Translation Trainees.

Jakub Absolon

je výkonným riaditeľom, majiteľom a zakladateľom spoločnosti ASAP-translation v Nitre. Sleduje najnovšie svetové trendy v prekladateľskom odvetví a navrhuje ich aplikáciu do procesov v jeho spoločnosti. Tiež sa stará o to, aby sa o kvalitnej práci produkčného oddelenia dozvedeli aj noví potenciálni zákazníci. V minulosti pôsobil ako prekladateľ a tlmočník v ZVJS SR najmä pri komunikácii s Radou Európy v problematike väzenstva a je autorom niekoľkých publikácií. Svoje skúsenosti s personalistiky v spoločnosti Heineken Slovensko a Emerson využíva pri získavaní a motivovaní zamestnancov. V roku 2006 inicioval založenie Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska ATCSK a v rokoch 2013-2015, 2007-2009 pôsobil ako prezident tejto asociácie. Pôsobí tiež ako školiteľ softvérov pre počítačom podporovaný preklad a ako externista na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša problematiku normy STN EN 15038 a riadenie rizika v prekladateľstve. Príležitostne prednáša na podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je vydavateľom internetového portálu pre prekladateľov www.ProTranslator.eu.

Oľga Wrede

pôsobí ako vedúca Katedry germanistiky FF UKF v Nitre a zároveň úzko spolupracuje s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre. Prednáša k problematike odborného štýlu a štylistiky súčasného nemeckého jazyka a vedie semináre odborného prekladu. Prioritne sa venuje prekladu právnych textov v jazykovom páre nemčina – slovenčina, tvorbe a manažmentu terminologických databáz a využitiu IKT v didaktike odborného prekladu. Je zodpovednou riešiteľkou projektu KEGA č. 030UKF-4/2013 Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0.

V spolupráci s Tlmočníckym ústavom FF UKF v Nitre vedie v rámci ďalšieho vzdelávania semináre a workshopy prekladu právnych textov. Aktívne prekladá pre potreby praxe. Je členkou SSPOL, JTP a združenia Deutscher Terminologie – Tag e.V.

Jozef Štefčík

pôsobí ako odborný asistent na Katedre translatológie FF UKF v Nitre. Pracoval ako prekladateľ a tlmočník pre anglický a nemecký jazyk. V roku 2011 vydal odbornú publikáciu „Metodická príprava na súdne tlmočenie". Je autorom odborných článkov v oblasti didaktiky tlmočenia a prekladu odborných textov. V oblasti výskumnej činnosti sa venuje špecifikám didaktiky simultánneho a konzekutívneho tlmočenia, súdneho tlmočenia, community interpreting, prekladu užitkových textov a terminológii. Je výkonným členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, koordinátorom translatologickej partnerskej siete TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation programu CEEPUS, do ktorej patrí pätnásť európskych univerzít, zástupcom šéfredaktora a zakladateľ nového medzinárodného online časopisu TRANSLATOLOGIA.NávratkaTermín: 23. októbra 2015 (piatok), 09,00 - 13,00 hod.

Miesto: FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra

Garant: Jozef Štefčík


Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

e-mail:

telefón:

Vyplnenú návratku pošlite e-mailom na adresu:

infosspolsk@gmail.com a jozefstefcik2@yahoo.de

Informácie:

mobil 0904 991 829

mail infosspolsk@gmail.com a jozefstefcik@yahoo.de