Slovenská spoloènos prekladate¾ov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmoèenia a terminológie Èo by mali „mileniáli“ vedie o tom, ako reagova na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riadite¾stvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finanène podporil Fond na podporu umenia

Slowakisch | Englisch | Deutsch
HOME
ÜBER GESELLSCHAFT
VERANSTALTUNGEN
DOKUMENTE
PUBLIKATIONEN
ÜBERSETZER
ANMELDUNG
NÜTZLICHE LINKS
KONTAKT
DIE REGISTRIERTEN BENUTZER:NEWSLETTER per EMAIL
Geben Sie Ihre Email-Adresse ein
Über SSPOL

die Slowakische Gesellschaft der Übersetzer der Fachliteratur (SSPOL) ist eine freiwillige Standesorganisation der Übersetzer der Fach-, Wissenschaftsliteratur und spezialisierten Literaut, deren Quellen- und Zielsprache das Slowakische ist, bzw. eine der Sprachen der in der Slowakei lebenden Nationalminderheiten. Die Organisation wurde im Jahre 1990 gegründet und assoziiert heutzutage etwa 330 Übersetzer und Dolmetscher, die von 27 Weltsprachen übersetzen

Die Übersetzungstätigkeit ist für mehrere Mitglieder ihr Hauptberuf, sie spezialisieren sich in mehreren Zweigen der Wissenschaftsliteratur und der spezialisierten Literautr. Die meisten Mitglieder haben eine Hochschulausbildung in Philosophie, Jura, Ökonomie, Naturwissenschaften, Technik u.a. Mehreren wurde ein akademischer oder wissenschaftlicher Titel verliehen. Sie sind meistens tätig als freiberufliche Übersetzer oder Dolmetscher, Grundschul-, Mittelschul- oder Hochschullehrer, Übersetzer oder Redakteure in Verlagen, als Journalisten oder Moderatoren in Massenmedien, Lingvisten, Lexikografen, Terminologen in Wissenschaftsinstituten.

SSPOL (und ihre einzelenen Mitglieder) wurden im Lauf der letzetn 4 Jahre gewünschte und akzeptierte Partner mehrerer internationalen und Regierungsorganisationen. In vielen Fachseminaren und auf Konferenzen, die SSPOL organisiert hat oder organisatorisch teilgenommen hat, wurde die Problematik der Erstellung und Verwendung von terminologischen Bedeutungs- und Übersetzungswörterbüchern aufgetischt und gelöst. Es existiert und funktioniert eine systematische Zusammenarbeit bei Erstellung, Fixierung und Vereinigung der Fachterminologie, besonders im Bereich der Jura und Öffentlichen Verwaltung, Ökonomie, des Sozialschutzes, der Landwirtschaft, Medizin, Lingvistik u.a. Eine angemessene Aufmerksamkeit wird auch der computergestützten Unterstützung des Übersetzens gewidmet.

SSPOL ist im Rahmen der APTOS (Assoziation der Übersetzungs- und Dolmetscherorganisationen der Slowakei) Mitglied der Internationalen Föderation der Übersetzer (FIT) und bezahlt die regelmässigen Mitgliedsbeiträge.

Die einzelnen Stichwortaufsätze nennen wir in der Rückseite der Publikation auch im Englischen, da die Liste den Bedürfnissen mehrerer ausländischen Institutionen dienen wird, vor allem den Institutionen der Europäischen Union.