Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) pripravuje uverejnenie novej výzvy na predkladanie ponúk na prekladateľské služby (viac informácií nájdete v predbežnom oznámení). V záujme poskytnutia informácií o tejto výzve a vytvorenia priestoru na otázky pre potenciálnych záujemcov organizuje GR pre preklad informačné stretnutia vo väčšine hlavných miest EÚ (program stretnutí nájdete na našom webovom sídle). Na Slovensku sa takéto informačné stretnutie uskutoční 6. júna 2019 od 10.00 do 12.30 v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave. Od 14.00 do 16.00 naň nadviaže stretnutie so zástupcami slovenského prekladateľského odboru. Program nájdete v prílohe. Na obe časti programu sa môžete zaregistrovať na tejto adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trad19_bratislava. K dispozícii je 45 miest. Registrácie sa budú prijímať v poradí, v akom sa zaregistrujete. Z jednej spoločnosti či organizácie sa môžu zúčastniť najviac dve osoby, aby sa na stretnutí mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov o poskytovanie prekladateľských služieb. Radi by sme Vás požiadali, aby ste o tomto stretnutí informovali svoje profesionálne kontakty/svojich členov. Ak máte otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, napíšte na adresu DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu. Upozorňujeme, že z právnych dôvodov sa odpovede budú poskytovať až po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa predpokladá okolo 20. mája 2019. Otázky o popoludňajšej časti stretnutia môžete posielať na adresu DGT-Bratislava@ec.europa.eu.


Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
O činnosti SSPOL

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej a špecializovanej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Vznikla v roku 1990 a v súčasnom období združuje okolo 330 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z 27 jazykov sveta.

Prekladateľská činnosť je pre viacerých členov ich hlavným povolaním, špecializujú sa vo viacerých odboroch vedeckej a špecializovanej literatúry. Väčšina členov má vysokoškolské vzdelanie filologického, právneho, ekonomického, prírodovedného, technického alebo iného zamerania. Mnohí majú akademický či vedecký titul. Pracujú zväčša ako prekladatelia, prípadne tlmočníci na voľnej nohe, ako učitelia na základných, na stredných a na vysokých školách a univerzitách, ako prekladatelia, editori či redaktori vo vydavateľstvách, ako novinári či moderátori v masmédiách, ako lingvisti, lexikografi, terminológovia vo vedeckých ústavoch.

SSPOL (a jej jednotliví členovia) sa v priebehu posledných štyroch rokov stali vyhľadávanými a akceptovanými partnermi pre viaceré vládne a aj medzinárodné organizácie. Na mnohých odborných seminároch a konferenciách, ktoré organizovala SSPOL, prípadne na ktorých sa organizačne podieľala, sa nastoľovala a riešila problematika z oblasti tvorby a využívania terminologických výkladových a  prekladových slovníkov. Existuje systematická spolupráca pri tvorbe, ustaľovaní a zjednocovaní odbornej terminológie, najmä v takých oblastiach, akými sú právo a verejná správa, ekonómia, sociálna ochrana, poľnohospodárstvo, medicína, lingvistika a aj v mnohých iných oblastiach. Primeranej pozornosti sa teší aj počítačová podpora prekladu.

SSPOL je v rámci organizácie APTOS (Asociácie prekladateľských a tlmočníckych organizácií Slovenska) členom Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT) a platí pravidelne členské príspevky.

Jednotlivé heslové state uvádzame z opačnej strany publikácie aj v angličtine, pretože zoznam bude slúžiť aj potrebám viacerých zahraničných inštitúcií, najmä však potrebám adekvátnych inštitúcií v Európskej únii.